Obchodní podmínky Affiliate programu

(dále též jen "Podmínky")
obchodní společnosti

VOLSOR s.r.o.

IČO: 013 85 011
sídlem Praha, Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 392/9, PSČ 110 00,
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201387

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Podmínky užívání Affiliate programu jsou nedílnou součástí smlouvy o spolupráci, která byla uzavřena elektronicky (formou odeslání vyplněného registračního formuláře – návrhu smlouvy a jeho akceptací) prostřednictvím internetových stránek pod doménou www.volsor.com (dále též jen "Smlouva"), a to mezi účastníkem Affiliate programu (dále též jen "Partner") a obchodní společností VOLSOR s.r.o., IČO: 013 85 011, sídlem Praha, Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 392/ 9, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201387 (dále též jen "Provozovatel"), jako provozovatelem Affiliate programu.
 2. Účast v Affiliate programu je daná uzavřením Smlouvy a obsahuje závazek Partnera vytvořit na svých internetových stránkách (specifikovaných ve Smlouvě či následně uvedené v uživatelském účtu Partnera) prostor, kde bude umísťovat aktivní prvky a formy (dále též jen "Reklamní materiály") poskytnuté od Provozovatele.
 3. Ustanovení odchylná od těchto Podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání obsažená ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.
 4. Znění Podmínek může Provozovatel jednostranně měnit či doplňovat.

II. Definice a výklad pojmů

 1. Pod pojmem "Pravidla" se rozumí pravidla užívání Affiliate programu Provozovatele upravené jednak v těchto Podmínkách a dále individuálně ve Smlouvě.
 2. Pod pojmem "Zájemce" se pro účely těchto Podmínek rozumí osoba, která žádá o členství v Affiliate programu Provozovatele.
 3. Pod pojmem "Provozovatel" se pro účely těchto Podmínek rozumí obchodní společností VOLSOR s.r.o., IČO: 013 85 011, sídlem Praha, Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 392/9, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201387, která provozuje Affiliate program.
 4. Pod pojmem "Partner" se pro účely těchto Podmínek rozumí fyzická osoba s plnou svéprávností nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo uživatelem internetové stránky a zároveň má aktivní plně registrovaný uživatelský účet u Provozovatele.
 5. Pod pojmem "www stránky Partnera" se pro účely těchto Podmínek rozumí internetové stránky, na které bude umístěn HTML kód a které jsou ve vlastnictví nebo užívání Partnera a které uvedl Partner ve Smlouvě nebo následně přiřadil v rámci svého uživatelského účtu k Affiliate programu Provozovatele.
 6. Pod pojmem "HTML kód" se pro účely těchto Podmínek rozumí speciální kód, který je Partnerovi přidělen Provozovatelem a po vložení na www stránky Partnera se zobrazí jako aktivní prvky a formy (Reklamní materiály).
 7. Pod pojmem "Reklamní materiály" se pro účely těchto Podmínek rozumí aktivní prvky a formy ve formě bannerů, ikon, produktových boxů, textových odkazů a dalších formátů, které jsou výsledkem umístění unikátního HTML kódu vloženého na www stránky Partnera.
 8. Pod pojmem "www stránky Provozovatele" se pro účely těchto Podmínek rozumí internetové stránky, na kterých jsou umístěny speciální Reklamní materiály.
 9. Pod pojmem "Plně registrovaný uživatelský účet" se pro účely těchto Podmínek rozumí uživatelský účet na www.volsor.com, který vznikl na základě platně uzavřené Smlouvy mezi Partnerem a Provozovatelem, a který byl jeho majitelem aktivován pomocí aktivačního emailu.
 10. Pod pojmem "Koncový poskytovatel služeb" se pro účely těchto Podmínek rozumí každý, jehož zboží anebo služby je nabízeno prostřednictvím partnerské sítě (Affiliate programu). Provozovatele a má s Provozovatelem uzavřenou rámcovou smlouvu o poskytování služeb.
 11. Pod pojmem "Návštěvník" se pro účely těchto Podmínek rozumí osoba (uživatel, žadatel anebo zákazník), která je přesměrována na internetové stránky Koncového poskytovatele služeb na základě Kliknutí na Reklamní materiály na www stránce Partnera nebo na Reklamní materiály na www stránce Provozovatele.
 12. Pod pojmem "Kliknutí" se pro účely těchto Podmínek rozumí akce Návštěvníka, který navštívil www stránku Partnera nebo www stránku Provozovatele, a to prostřednictvím odkazu legálně umístěného Partnerem na jiné internetové stránky, a aktivoval odkaz prostřednictvím Reklamních materiálů a byl následně přesměrován na internetové stránky Koncového poskytovatele služeb.
 13. Pod pojmem "Lead" se pro účely těchto Podmínek rozumí Návštěvník, který byl přesměrován na www stránky Koncového poskytovatele služeb a který zde provede konkrétní úkon (např. vyplní formulář) blíže definovaný v konkrétní rámcové smlouvě o poskytování služeb.
 14. Pod pojmem "Transakce" se pro účely těchto Podmínek rozumí registrace, login, zakoupení zboží anebo služby nebo jiná akce nebo úkon učiněný Leadem na internetových stránkách Koncového poskytovatele služeb dle pokynů Koncového poskytovatele služeb a v souladu s rámcovou smlouvou o poskytování služeb.
 15. Pod pojmem "Traffic" se pro účely těchto Podmínek rozumí společný termín pro platné Návštěvníky, Kliknutí, Leady a Transakce.

III. Registrace, uzavření Smlouvy a požadavky na Partnera

 1. Jakýkoliv Zájemce, jenž je fyzická osoba s plnou svéprávností nebo právnická osoba a je zároveň vlastníkem nebo uživatelem internetové stránky může požádat Provozovatele o registraci a následnou účast v jeho Affiliate programu.
 2. Registrace do Affiliate programu Provozovatele probíhá vytvořením uživatelského účtu Zájemcem, uzavřením Smlouvy (odesláním vyplněného registračního formuláře Zájemcem umístěného na internetových stránkách Provozovatele elektronicky a jeho elektronickou akceptací na uživatelském účtu Zájemce ze strany Provozovatele) a akceptací těchto Podmínek. Okamžikem akceptace návrhu Smlouvy a potvrzením souhlasu s těmito Podmínkami se Zájemce stává Partnerem.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit důvody odmítnutí akceptace návrhu Smlouvy. Odmítnutí akceptace návrhu Smlouvy bude Zájemci zaslána na jeho emailovou adresu.
 4. Okamžikem uzavření Smlouvy je povinen Partner i Provozovatel dodržovat tyto Podmínky.
 5. Partnerem se mohou stát pouze fyzické osoby s plnou svéprávností nebo právnické osoby,která jsou vlastníky nebo uživateli www stránky Partnera a zároveň mají aktivní plně registrovaný uživatelský účet u Provozovatele.
 6. Partnerem se nemohou stát osoby, kterým byla Provozovatelem zrušena registrace.

IV. Způsob použití Reklamních materiálů a práva a povinnosti Partnera

 1. Partner se zavazuje, že umístí na své www stránky Partnera nezměněné HTML kódy poskytnuté Provozovatelem a tím vytvoří na svých www stránkách Partnera Reklamní materiály.
 2. Partner se zavazuje, že umístí na své www stránky Partnera pouze unikátní a nezměněné HTML kódy poskytnuté Provozovatelem a tyto HTML kódy nebude nijak měnit.
 3. Partner je oprávněn umístit na svou www stránku Partnera jako Reklamní materiály maximálně tři HTML kódy. Jednou stránkou se rozumí obsah jedné obrazovky, zobrazený jako samostatná stránka (včetně posunutí v jakémkoli směru při použití rámečků). Partner je povinen využívat pro každý Reklamní materiál formu propagace unikátní HTML kód, který mu je poskytne Provozovatel.
 4. Každá www stránka Partnera musí být ve vlastnictví nebo užívání Partnera, být trvale přístupná zaměstnancům Provozovatele v rámci sítě internet, mít charakter dokončené stránky a nevzbuzovat tak pochybnosti o jejím vzhledu či funkčnosti.
 5. Partner je oprávněn umístit na jiné internetové stránky odkaz, který Návštěvníka přesměruje na www stránky Provozovatele anebo na www stránky Partnera, ale pouze za předpokladu, že tento odkaz budu umístěn na jiné internetové stránky v souladu s právními předpisy a souhlasem jejich majitele anebo oprávněného uživatele.
 6. Při vkládání Reklamních materiálů je zakázáno využívat automatické přesměrování na jinou stránku, automatické otevření nových oken prohlížeče (tzv. autohits systémy, pop-up, pop-under), případně načítání stránek Provozovatele do tzv. iframe.
 7. Partner je povinen bezodkladně aktualizovat Reklamní materiály na základě požadavků Provozovatele sdělených Partnerovi přes uživatelský účet.
 8. Reklamní Materiály nemohou být umístěny žádným Partnerem na internetové stránky, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, na internetové stránky, které mají pornografický charakter a na internetové stránky, které převážně slouží ke zobrazování reklamy či mohou jinak snižovat dobré jméno Provozovatele anebo Koncového poskytovatel služeb.
 9. Partner se zavazuje provozovat své www stránky Partnera, na nichž budou umístěny Reklamní materiály v souladu s právními předpisy a příslušnými společenskými standardy. Partner prohlašuje, že je osobou, která je oprávněna provozovat své www stránky Partnera, na nichž jsou umístěny Reklamní materiály a vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto www stránek Partnera. Partner je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých www stránkách Partnera.
 10. Provozovatel má právo absolutně na základě vlastního rozhodnutí zakázat konkrétnímu Partnerovi, aby jakýkoliv Reklamní materiál umístěný na www stránkách Partnera konkrétního Partnera byl odstraněn, a to ve lhůtě dvou pracovních dnů.
 11. Veškeré Provozovatelem Partnerovi poskytnuté Reklamní materiály a jiné dokumenty jsou chráněny autorským právem a právem k ochranným známkám a smí být použity pouze v nezměněné formě a pouze za podmínek uvedených ve Smlouvě anebo v těchto Podmínkách.
 12. Partnerovi je zakázáno zasílat Návštěvníkům a Koncovým poskytovatelům služeb nevyžádané e-maily, obchodní sdělení ani jiné zprávy, a to prostřednictvím diskusních skupin, e-mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků. Veškeré e-maily, které jakkoliv souvisí s plněním podmínek dle Smlouvy anebo těchto Podmínek, je Partner oprávněn rozesílat pouze s předchozím souhlasu Provozovatele a pouze ve znění a grafické úpravě, která bude předem Provozovatelem odsouhlasena.
 13. Partner se zavazuje, že jeho www stránky Partnera neobsahují žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Partner nesmí žádným způsobem poškozovat dobré jméno Provozovatele, Návštěvníků ani Koncových poskytovatelů služeb.
 14. Partner nesmí odměňovat Návštěvníky za prohlížení Reklamních materiálů umístěných na jeho www stránce Partnera a nesmí slibovat odměnu třetím stranám za takové jednání, pokud to není výslovně písemně povoleno Provozovatelem.
 15. Partner nesmí vyvíjet žádné aktivity směřující k neoprávněnému zvýšení provize.
 16. Pokud pojme Provozovatel podezření o protiprávním jednání Partnera, tak Partner Provozovateli výslovně dává souhlas s vydání všech jeho uvedených kontaktních údajů příslušným státním orgánům.
 17. Partner se zavazuje zdržet se zobrazování Reklamního materiálu na svých www stránkách Partnera, který ve svém názvu obsahuje registrovanou ochrannou známku Provozovatele nebo kteréhokoliv jeho Koncového poskytovatele služeb, pokud k tomu nedostane písemný souhlas Provozovatele.
 18. Partner se zavazuje uvádět veškeré údaje o sobě pravdivě a úplně a informovat Provozovatele o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění povinností Partnera podle Smlouvy a těchto Podmínek, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, zejména je Partner povinen sdělit Provozovateli informace o tom, že je proti němu vedeno trestní, soudní anebo jiné správní řízení. Partner se zavazuje zajistit taková opatření, aby jiné osoby neměly přístup do jeho uživatelského účtu v opačném případě je odpovědný za jednání těchto osob.
 19. Pokud Partner poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto článku Podmínek má se za to, že Partner porušil povinnost podstatným způsobem, pokud není v těchto Podmínkách stanoveno jinak, a Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy.
 20. Pokud Partner poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto článku Podmínek je Provozovatel oprávněn požadovat po Partnerovi smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti, čímž není dotčeno právo Provozovatele požadovat po Partnerovi náhradu škody v plné výši. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody v plné výši. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů poté, co bude písemná výzva Provozovatele v tomto směru osobně předána Partnerovi nebo doručena Partnerovi prostřednictvím uživatelského účtu. Dále pokud Partner poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto článku Podmínek, zaniká Partnerovi nárok na vyplacení dosud nevyplacené provize uvedenou na jeho uživatelském účtu a stanovenou na základě článku V. těchto Podmínek.

V. Vznik nároku na provizi a její výše

 1. Nárok na provizi Partnerovi vzniká, jakmile:
  1. proběhne Transakce přesně definovaná v rámcové smlouvě o poskytování služeb
  2. proběhne kontrola relevantnosti vyplněných informací, především z pohledu duplicity
  3. dojde ke schválení Trafficu příslušným Koncovým poskytovatelem služeb.
 2. Pokud není uvedeno jinak, má Partner nárok na provizi až poté, co za příslušný Traffic obdrží odměnu od Koncového poskytovatele služeb Provozovatel.
 3. Pokud Lead službu či zboží vrátí, či za ně nezaplatí anebo zruší, zaniká i nárok Partnera na příslušnou část provize.
 4. Aktuální výše provize k vyplacení Partnerovi a aktuální výše Trafficu jsou uvedeny na uživatelském účtu Partnera a je pro Partnera závazná.
 5. Vyúčtování provizí se provádí za každý kalendářní měsíc, přičemž minimální částka pro vyplacení provize je 1 000 Kč. Pokud Partnerský na svém uživatelském účtu nedosáhne této částky, dochází k převodu zůstatku do následujícího období.
 6. Celková částka provize k vyplacení je oznámena Partnerovi v jeho uživatelském účtu.
 7. Provize bude Provozovatelem uhrazena:
  1. podnikajícím osobám či jiným osobám oprávněným vystavovat daňové doklady na základě daňového dokladu – faktury zaslané elektronicky na email Provozovatele volsor.invoices@volsor.com. Vystavená faktura musí splňovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu a obsahovat uživatelské jméno Partnera používané a období, za které byla provize získána. Výše provize je uvedena včetně všech poplatkům, daní a DPH. Splatnost faktury činí nejméně 30 dnů ode dne jejího doručení Provozovateli.
  2. nepodnikajícím osobám na základě dokladu vystaveného na příslušnou částku provize. Tento doklad je povinen Partner zaslat elektronicky na email Provozovatele volsor.invoices@volsor.com. Lhůta splatnosti činí vždy nejméně 30 dnů ode dne jeho doručení Provozovateli.
 8. Nárok na proplacení provize (tzn. zaslání faktury či dokladu dle předchozího odstavce) vzniká Partnerovi v případě, že je mu doručena na jeho uživatelský účet žádost na vystavení faktury nebo dokladu, která je zasílána vždy na začátku měsíce, když celková výše provize za minulý kalendářní měsíc dosáhne alespoň 1 000,- Kč. Pokud získá Partner měsíčně menší odměnu než 1 000,- Kč, tak je mu žádost o vystavení faktury nebo dokladu zaslána vždy za minulé čtvrtletí kalendářního roku, tj., jednou za tři měsíce, pokud je celková částka větší než 1 000,- Kč. V žádosti o vystavení dokladu je vždy uvedena přesná částka provize a období, za které byla dosažena. Provize bude Partnerovi vyplacena vždy bankovním převodem na účet Partnera uvedený ve faktuře nebo v dokladu doručeném Provozovateli. Všechny faktury a doklady musí být doručeny Provozovateli do 15. dne v měsíci, faktury nebo doklady doručené později mohou být uhrazeny až v dalším měsíci.
 9. Provize v sobě zahrnuje veškeré vynaložené náklady Partnera spojené s jeho činností dle Smlouvy a těchto Podmínek.
 10. Platnost Provize je 12 měsíců od data, kdy byla provize připsána na Partnerův uživatelský účet. Nezažádá-li o provizi Partner ve stanovené lhůtě, nárok na ni zaniká.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo nevyplatit provizi (zaniká právo na dosud nevyplacenou provizi), případně žádat její vrácení nazpět (pokud již byla uhrazena), pokud Partner poruší Smlouvu a tyto Podmínky podstatným způsobem, zejména bude vyplňovat sám anebo prostřednictvím jiných osob Reklamní materiály fiktivními údaji nebo údaji osob, které nemají ve skutečnosti o služby a zboží Koncového poskytovatele služeb zájem nebo osob, které nebudou schopny splnit své závazky nebo bez vědomí příslušné osoby (tímto ustanovením není dotčeno právo Provozovatele na náhradu vzniklé škody v plné výši), pokud byl Provozovatel pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na Provozovateli a dále pokud byl Partner pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s činností Partnera související s v Affiliate programu Provozovatele.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit vyplácení provizi Partnerovi, pokud pojme Provozovatel podezření o protiprávním jednání Partnera a následně bude proti Partnerovi zahájeno trestní nebo jiné správní řízení a to až do pravomocného skončení celého řízení.
 13. Provize bude vypočítána výhradně na základě záznamů Provozovatele s tím, že údaje ve statistikách mohou být zpětně opraveny, např. v důsledku opravy matematické chyby apod. Žádné jiné způsoby měření či statistiky nebudou uznávány a nebudou mít žádný účinek v rámci Smlouvy a těchto Podmínek.
 14. Pokud Partner hodlá zpochybňovat jakoukoliv výši provize, musí o tom Provozovatele vyrozumět na email Provozovatele affiliate@volsor.com, a to do pěti (5) dnů od uveřejnění příslušné výše provize v uživatelském účtu Partnera. Pokud tak Partner neučiní, není oprávněn požadovat za dané období provizi v jiné výši.

VI. Povinnost mlčenlivosti

 1. Pokud ve Smlouvě ani v těchto Podmínkách není stanoveno jinak, je Partner povinen nesdělit ani nezpřístupnit žádné osobě, jakékoli informace, dokumenty či jakékoli materiály v jakékoli formě obsahující jakékoli informace týkající se (i) Provozovatele, Koncových poskytovatelů služeb, Návštěvníků a Leadů, a to zejména výše provize podle Smlouvy, obchodní tajemství, informace o jejich činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích, know-how, obchodních partnerech, osobních údajích, zákaznících, Transakcí, finanční situace a účetních výsledků, plánů a záměrů či strategických rozhodnutí a statistik ohledně poskytovaných služeb anebo informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména obchodní tajemství, utajované skutečnosti, bankovní tajemství, služební tajemství), (ii) Smlouvy a těchto Podmínek, a to včetně informací o její existenci, obsahu či jednáních vedoucích k jejímu uzavření a (iii) veškeré informace, které se dozvěděl v souvislosti s Smluvním vztahem založeným Smlouvou a těmito Podmínkami, či (iv) takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně označeny Provozovatelem a Koncovými poskytovateli služeb (dále též jen "Důvěrné informace").
 2. Důvěrnými informacemi nejsou informace, které (i) jsou v době podpisu Smlouvy veřejně dostupné, (ii) se stanou veřejně dostupnými po podpisu Smlouvy jinak než zveřejněním nebo použitím v rozporu se Smlouvou, nebo (iii) jsou poskytnuty Partnerovi třetí stranou, která má na takové informace právo a je oprávněna je zpřístupnit nebo použít.
 3. Partner prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy neposkytl Důvěrné informace žádné třetí osobě.
 4. Partner bere na vědomí, že veškeré Důvěrné informace jsou a vždy zůstanou vlastnictvím Provozovatele, Koncových poskytovatelů služeb, Návštěvníků a Leadů a Partner v průběhu trvání smluvního vztahu bude využívat Důvěrné informace pouze pro účely plnění Smlouvy a nikoli pro žádné jiné účely.
 5. Partner se zavazuje Důvěrné informace žádným způsobem nesdělit, či nezpřístupnit třetím osobám, či Důvěrné informace nepoužít či nevyužít pro sebe, kromě případů, kdy (i) k tomu obdrží předchozí souhlas Provozovatele anebo Koncového poskytovatele služeb, (ii) to nezbytně vyžadují kogentní ustanovení příslušných právních předpisů nebo (iii) to je výslovně povoleno Smlouvou anebo těmito Podmínkami, a to v povoleném rozsahu. Závazky podle odstavců 1. až 5. tohoto článku Podmínek společně tvoří závazek mlčenlivosti (dále též jen "Závazek mlčenlivosti").
 6. Partner se zavazuje zavázat veškeré osoby, které měli nebo budou mít k Důvěrným informacím s ohledem na plnění pracovních úkolů pro Partnera přístup Závazkem mlčenlivosti ve stejném rozsahu a obsahu, jak je stanoveno v těchto Podmínkách pro Partnera. Před předáním Důvěrných informací třetí osobě je Partner o této skutečnosti povinen informovat Provozovatele.
 7. V případě, že (i) Partner poruší jakoukoli povinnost dle tohoto článku Podmínek nebo (ii) se jakákoliv prohlášení či ujištění Partnera obsažená v těchto Podmínkách ukážou nebo se stanou nepravdivými, nepřesnými, neúplnými, matoucími, klamavými nebo zavádějícími, je Provozovatel oprávněn požadovat pro Partnerovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti či prohlášení, čímž není dotčeno právo Provozovatele požadovat po Partnerovi náhradu škody v plné výši. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody v plné výši. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů poté, co bude písemná výzva Provozovatele v tomto směru osobně předána Partnerovi nebo doručena Partnerovi prostřednictvím uživatelského účtu.
 8. Pokud Partner poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto článku Podmínek má se za to, že Partner porušil povinnost podstatným způsobem, pokud není v těchto Podmínkách stanoveno jinak, a Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy. Povinnosti a závazky (včetně smluvních pokut) Partnera vyplývající z tohoto článku Podmínek zůstávají v platnosti i po skončení trvání Smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze smluvních stran či oběma smluvními stranami.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovávat osobní údaje fyzických osob v rozsahu: jméno, příjmení, titul, adresa, rodné číslo, číslo průkazu totožnosti, státní příslušnosti, email, telefon, u fyzických osob podnikajících i jméno a příjmení, sídlo podnikání/ sídlo podnikání, IČO, DIČ, registrace k podnikání, a dále u právnických osob i obchodní firmu, sídlo podnikání, IČO, DIČ, které jsou mu poskytnuty Partnerem. Tyto údaje jsou poskytnuty Zájemci za účelem řádného plnění této Smlouvy, a to po celou dobu trvání této Smlouvy s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.
 2. Provozovatel je oprávněn zpracovávat provozní, osobní nebo kontaktní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Partnerem a Provozovatelem, jakož i po ukončení tohoto smluvního vztahu, je-li to nezbytné pro účely řešení sporů, vypořádání pohledávek či vymáhání pohledávek nebo za účelem plnění jiné povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy. Provozovatel je rovněž oprávněn zpřístupnit zpracovávané provozní, osobní nebo kontaktní údaje třetím osobám, jestliže je to nezbytné pro řádné plnění Smlouvy, vypořádání pohledávek, vymáhání pohledávek, pro řešení soudních sporů nebo z důvodů stanovených příslušnými právními předpisy.
 3. Partner souhlasí se zpracováváním svých provozních, osobních a/nebo kontaktních údajů Provozovatelem, a to v rozsahu a za podmínek stanovených ve Smlouvě a v těchto Podmínkách. Takový souhlas dává Partner rovněž za jím určené kontaktní osoby/oprávněné osoby, které se budou podílet na straně Partnera na plnění Smlouvy. Partner je povinen tyto kontaktní/oprávněné osoby seznámit s rozsahem a podmínkami zpracovávání jejich osobních/kontaktních údajů Provozovatelem, přičemž Partner potvrzuje, že osobní/kontaktní údaje těchto kontaktních/oprávněných osob poskytuje Provozovateli plně v souladu s příslušnými právními předpisy. Partner dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení od Provozovatele a s umístěním svého jména a příjmení anebo obchodní firmy na internetové stránky Provozovatele.
 4. Partner souhlasí, že nebude shromažďovat a uchovávat osobní údaje týkající se Návštěvníků a Leadů.

VIII. Doba trvání Smlouvy a její ukončení

 1. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
 2. Smlouva zaniká nebo se ruší:
  1. Dohodou. K této dohodě dojde elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera odesláním žádosti o ukončení Smlouvy ze strany Partnera nebo Provozovatele a elektronickou akceptací druhou smluvní stranou. V okamžiku doručení akceptace (oznámení na uživatelském účtu Partnera) dojde k ukončení Smlouvy.
  2. Výpovědí. Smlouvu může kterákoli smluvní strana ukončit výpovědí. K výpovědi kteroukoliv smluvní stranou (i bez udání důvodu) dojde elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera odesláním výpovědi. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po odeslání výpovědi.
  3. Odstoupením. K odstoupení od Smlouvy je oprávněn Partner elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera, a to v případě kdy Provozovatel bude déle než šedesát (60) dnů v prodlení se zaplacením provize. K odstoupení od Smlouvy je oprávněn Provozovatel elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera zejména v případech uvedených výše a dále, v případech kdy obsah www stránky Partnera je v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy či těmito Podmínkami, dozví-li se Provozovatel o tom, že Partner vyvíjí jakoukoli činnost směřující k neoprávněnému navyšování provize anebo když Provozovatel pojme podezření, že Partner uvedených ve Smlouvě anebo v těchto Podmínkách.
 3. V případě, že nastane některý z důvodů pro odstoupení od Smlouvy ze strany Provozovatele, zaniká Partnerovi nárok na vyplacení dosud nevyplacené provize uvedenou na jeho uživatelském účtu.
 4. Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.
 5. Partner se zavazuje odstranit ze svých www stránek Partnera veškeré Reklamní materiály, a to nejpozději do dvou (2) dnů od okamžiku ukončení nebo zrušení Smlouvy. Pokud Partner poruší povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce Podmínek je Provozovatel oprávněn požadovat po Partnerovi smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za každý i započatý týden se splněním této povinnosti, a to až do úplného splnění výše uvedené povinnosti, čímž není dotčeno právo Provozovatele požadovat po Partnerovi náhradu škody v plné výši. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody v plné výši. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů poté, co bude výzva Provozovatele v tomto směru osobně předána Partnerovi nebo doručena Partnerovi prostřednictvím uživatelského účtu. Dále pokud Partner poruší povinnost uvedenou v první větě tohoto odstavce Podmínek, zaniká Partnerovi nárok na vyplacení dosud nevyplacené provize uvedenou na jeho uživatelském účtu.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Rozhodné právo. Smlouva a tyto Podmínky a právní vztahy z nich vyplývající se řídí výlučně českým právem a právním řádem České republiky.
 2. Spory ze Smlouvy. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní (zejména spory vyplývajících ze Smlouvy nebo spory týkajících se jejího porušování, zrušení či neplatnosti) budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
 3. Změny Podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto Podmínky. Provozovatel je povinen oznámit skutečnost, že byly Podmínky změněny a zveřejnit jejich nové aktuální znění v rámci uživatelského účtu Partnera a na stránkách www.volsor.com . Změny vstoupí v platnost nejdříve třetí (3.) den od jejich zveřejnění na internetových stránkách Provozovatele a vůči konkrétnímu Partnerovi okamžikem jeho přihlášení na uživatelský účet.
 4. Oddělitelnost. V případě, že některé ustanovení Smlouvy nebo těchto Podmínek je nebo se stane neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení platná, účinná a vymahatelná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dotčené ustanovení takovým platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem, smyslem a ekonomickým dopadem co nejvíce odpovídat původnímu ustanovení a úmyslu obou smluvních stran v den uzavření Smlouvy.
 5. Promlčení práv. Práva vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě šesti (6) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
 6. Vyloučení některých ustanovení. Smluvní strany vylučují aplikaci pravidla contra proferentem na Smlouvu.
 7. Žádná adhezní Smlouva. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky Smlouvy jsou výsledkem jednání smluvních stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek Smlouvy.
 8. dvážná smlouva. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany považují Smlouvu za odvážnou Smlouvu, a tudíž se na závazky z ní vzniklé nepoužijí ustanovení občanského zákoníku o změně okolností a o neúměrném zkrácení.
 9. Povinnost k náhradě nemajetkové újmy. Při vzniku povinnosti nahradit újmu, postihuje škůdce i povinnost nahradit nemajetkovou újmu.
 10. Zákaz postoupení. Práva vzniklá ze Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.
 11. Platnost a účinnost. Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 15. 09. 2014.


V Praze, dne 15. 09. 2014

VOLSOR s.r.o.