Warunki użytkowania i regulamin Programu Partnerskiego

(zwany dalej "Regulaminem")
spółki handlowej

VOLSOR s.r.o.

Nr Id: 013 85 011
z siedzibą w Pradze, Praga 1, Staré Město, Na Příkopě 392/9, kod pocztowy 110 00,
zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym, prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, numer 201387

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego jest integralną częścią umowy o współpracy, która została zawarta w formie elektronicznej (w postaci przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego - projektu umowy i jego akceptacji) za pośrednictwem stron internetowych w domenie www.volsor.com (dalej zwanej "Umową"), zawartej pomiędzy uczestnikiem Programu Partnerskiego (zwanym dalej "Partnerem") a spółką VOLSOR s.r.o, Nr Id. 013 85 011, z siedzibą w Pradze, Praga 1, Staré Město, Na Příkopě 392/9, kod pocztowy 110 00, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym, prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, nr 201387 (zwaną dalej "Przedsiębiorcą"), będącą podmiotem prowadzącym Program Partnerski.
 2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim opiera się na zawartej Umowie i zawiera zobowiązanie Partnera do utworzenia miejsca na swoich stronach internetowych (określonego w Umowie lub później, utrzymywanego przez Partnera użytkownika), gdzie powinien umieścić on formy i elementy aktywne (w niniejszym dokumencie nazywane również "Materiałami promocyjnymi"), dostarczone przez Przedsiębiorcę.
 3. W Umowie mogą znaleźć się ustalenia inne od zawartych w niniejszym dokumencie. Poszczególne postanowienia uzgodnione w Umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Przedsiębiorca może jednostronnie zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu.

II. Definicje i interpretacja terminów

 1. Termin "Zasady" oznacza zasady Przedsiębiorcy dotyczące korzystania z Programu Partnerskiego, zamieszczone w niniejszym Regulaminie, jak również indywidualnie określone w Umowie.
 2. Określenie "Osoba zainteresowana" oznacza, dla celów niniejszego Regulaminu, osobę, która wnosi o członkostwo w Programie Partnerskim przedsiębiorcy.
 3. Określenie "Przedsiębiorca" oznacza, dla celów niniejszego Regulaminu, spółkę handlową VOLSOR s.r.o, Nr Id. 013 85 011, mającą siedzibę w Pradze, Praga 1, Staré Město, Na Příkopě 392/9, kod pocztowy 110 00, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, nr 201387, która prowadzi Program Partnerski.
 4. Określenie "Partner" oznacza, dla celów niniejszego Regulaminu, osobę fizyczną lub prawną, w pełni zdolną do czynności prawnych, będącą właścicielem lub użytkownikiem strony internetowej oraz jednocześnie posiadającą w pełni zarejestrowane aktywne konto użytkownika u Przedsiębiorcy.
 5. Określenie "strony internetowe Partnera" oznacza, dla celów niniejszego Regulaminu, strony internetowe, na których zostanie umieszczony kod HTML, będący własnością lub użytkowany przez Partnera, zgłoszony przez Partnera w umowie bądź dodany później, w ramach jego konta użytkownika Programu Partnerskiego Przedsiębiorcy.
 6. Określenie "kod HTML" oznacza, dla celów niniejszego Regulaminu, kod specjalny dostarczony Partnerowi przez Przedsiębiorcę, który po wprowadzeniu na stronach internetowych Partnera jest wyświetlany jako aktywne formy i elementy (Materiały promocyjne).
 7. Termin "Materiały promocyjne" oznacza, dla celów niniejszego Regulaminu, elementy i formy aktywne w postaci banerów, ikon, pól wyboru, linków tekstowych i innych formatów, wynikających z umieszczenia unikalnego kodu HTML na stronach internetowych Partnera.
 8. Określenie "strony internetowe Przedsiębiorcy" oznacza, do celów niniejszego Regulaminu, strony internetowe, na których wyświetlany jest specjalny Materiał promocyjny.
 9. Termin "w pełni zarejestrowane konto użytkownika" oznacza, dla celów niniejszego Regulaminu, konto użytkownika na www.volsor.com, stworzone na podstawie ważnej umowy zawartej pomiędzy Partnerem a Przedsiębiorcą i aktywowane przez jego właściciela za pomocą e-maila aktywacyjnego.
 10. Termin "Końcowy dostawca usług" oznacza, dla celów niniejszego Regulaminu, każdego, czyje towary lub usługi są oferowane przez sieć partnerską (Program partnerski) Przedsiębiorcy i kto zawarł umowę o świadczenie usług z Przedsiębiorcą.
 11. Termin "Gość" oznacza, dla celów niniejszego Regulaminu, osobę (użytkownika, kandydata lub klienta), przekierowywaną na strony internetowe Końcowego dostawcy usług w związku z kliknięciem Materiału promocyjnego na stronach internetowych Partnera lub na materiał promocyjny na stronach internetowych Przedsiębiorcy.
 12. Termin "kliknięcie" oznacza, dla celów niniejszego Regulaminu, działanie Gościa odwiedzającego strony internetowe Partnera bądź strony internetowe Przedsiębiorcy, i poprzez link umieszczony legalnie na tych stronach internetowych, aktywuje link do materiałów promocyjnych, a następnie zostaje przekierowany na strony internetowe końcowego dostawcy usług.
 13. Termin "Lead" oznacza, dla celów niniejszego Regulaminu, użytkownika, który został przekierowany na strony internetowe Końcowego dostawcy usług i wykonał konkretne działanie, polegające na wypełnieniu formularza, wyszczególnione w konkretnej umowie o świadczenie usług.
 14. Termin "Transakcja" oznacza, dla celów niniejszego Regulaminu, rejestrację, logowanie, zakup towarów i usług lub inne działania lub zdarzenia, wykonane przez Leada na stronach internetowych Końcowego dostawcy usług, zgodnie z ogólną umową o świadczenie usług.
 15. Określenie "Ruch" oznacza, dla celów niniejszego Regulaminu, nazwę ogólną dla wszystkich Gości, Kliknięć, Leadów i Transakcji.

III. Rejestracja, zawarcie umowy oraz wymagania wobec Partnera

 1. Każda zainteresowana osoba, będącą osobą fizyczną lub prawną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a jednocześnie będącą właścicielem bądź użytkownikiem strony internetowej, może wystąpić do Przedsiębiorcy o udział w Programie partnerskim.
 2. Rejestracja w Programie Partnerskim przedsiębiorcy następuje poprzez utworzenie przez zainteresowaną osobę konta użytkownika, przez zawarcie Umowy (polegające na wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Przedsiębiorcy oraz poprzez elektronicznie wyrażoną zgodę Przedsiębiorcy na udział konta użytkownika zainteresowanej osoby) i akceptację niniejszego Regulaminu. W momencie akceptacji projektu umowy i potwierdzenia akceptacji niniejszego Regulaminu, osoba zainteresowana staje się Partnerem.
 3. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do nieujawnienia przyczyn odmowy odrzucenia projektu umowy. Odmowa akceptacji projektu umowy zostanie wysłana do zainteresowanej osoby na jej adres e-mail.
 4. Od momentu zawarcia Umowy, Partner jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Jedynie osoby fizyczne lub prawne o pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadające jednocześnie zarejestrowane i aktywowane konto użytkownika u Przedsiębiorcy mogą zostać Partnerami.
 6. Osoba, której Przedsiębiorca anulował rejestrację, nie może zostać Partnerem.

IV. Sposób korzystania z materiałów promocyjnych oraz prawa i obowiązki Partnera

 1. Partner zobowiązuje się do umieszczenia niezmienionych kodów HTML dostarczonych przez Przedsiębiorcę na swoich stronach internetowych, a tym samym tworzy partnerskie Materiały promocyjne na swoich stronach internetowych.
 2. Partner zobowiązuje się do umieszczenia na swoich stronach internetowych wyłącznie unikalnych kodów HTML dostarczonych przez Przedsiębiorcę oraz do niedokonywania w takim kodzie HTML żadnych zmian, w jakikolwiek sposób.
 3. Partner jest uprawniony do umieszczenia maksymalnie trzech kodów HTML, jako Materiałów promocyjnych, na swoich stronach internetowych. Jedna strona oznacza zawartość jednego ekranu, wyświetlanego jako osobna strona (również przesuwana w dowolnym kierunku za pomocą ramek). Partner jest zobowiązany do korzystania z unikalnego kodu HTML dostarczone przez przedsiębiorców dla każdego Materiału promocyjnego.
 4. Wszystkie strony Partnera muszą być jego własnością bądź muszą pozostawać w jego użytkowaniu, muszą być zawsze dostępne przez Internet dla pracowników Przedsiębiorcy, nie mogą też budzić żadnych wątpliwości co do swojego funkcjonowania.
 5. Partner ma prawo umieścić link na innych stronach internetowych, który przekierowuje użytkownika do stron internetowych Przedsiębiorcy lub stron internetowych Partnera pod warunkiem, że taki link przekierowujący jest umieszczany na innych stronach internetowych zgodnie z przepisami prawa oraz za zgodą ich właściciela lub uprawnionego użytkownika.
 6. Zabronione jest, po umieszczeniu na stronie Materiałów promocyjnych, korzystanie z automatycznego przekierowania na inne strony, automatycznego otwierania nowych okien przeglądarki (tzw. systemów autohits, pop-up, pop-under), lub ładowania stron przedsiębiorcy do tak zwanych IFrame.
 7. Partner jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować Materiały promocyjne w oparciu o wymagania podane Partnerowi przez Przedsiębiorcę poprzez konto użytkownika.
 8. Żaden Partner nie może umieszczać materiałów promocyjnych na stronach internetowych, których treść jest sprzeczna z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, na stronach pornograficznych bądź stronach internetowych, które najczęściej służą do wyświetlania lub promocji takich stron internetowych, które mogą narazić dobre imię Przedsiębiorcy bądź Końcowego dostawcy usług.
 9. Partner zobowiązuje się do obsługi swoich stron internetowych, na których znajdują się Materiały promocyjne, w sposób zgodny z właściwymi przepisami prawa i normami społecznymi. Partner oświadcza, że jest osobą, która jest uprawniona do obsługiwania swoich stron internetowych, na których umieszczone są Materiały promocyjne, i że posiada wszystkie niezbędne zezwolenia lub licencje związane z treścią i wyglądem tych stron. Partner jest odpowiedzialny za treści i linki na swoich stronach internetowych.
 10. Przedsiębiorca ma prawo, całkowicie według własnego uznania, do wezwania konkretnego partnera do usunięcia wszelkich Materiałów promocyjnych umieszczonych na stronach internetowych Partnera, w terminie dwóch dni roboczych.
 11. Wszelkie materiały reklamowe i dokumenty, dostarczone przez Przedsiębiorcę do Partnera, chronione są przepisami prawa autorskiego i prawa ochrony znaków towarowych oraz mogą być używane tylko w niezmienionej postaci, tylko na warunkach określonych w Umowie lub niniejszym Regulaminie.
 12. Partnerowi zabrania się wysyłania do Gości i Dostawców usług końcowych niechcianych wiadomości e-mail, ofert handlowych i innych wiadomości, za pośrednictwem grup dyskusyjnych, wiadomości SMS, faksów, poczty bądź innych środków telekomunikacyjnych. Każdy e-mail, który jest jakkolwiek związany z realizacją Umowy lub niniejszego Regulaminu, może zostać przesłany przez Partnera tylko za wcześniejszą zgodą Przedsiębiorcy, wyłącznie w formie i brzmieniu wcześniej zatwierdzonym przez Przedsiębiorcę.
 13. Partner zobowiązuje się, że jego strony internetowe nie będą zawierały żadnych materiałów lub linków, które są niezgodne z prawem, naruszają prawa autorskie, znak handlowy bądź prawa patentowe, prawa do nazw handlowych i inne prawa pokrewne. Partner nie może w żaden sposób naruszać dobrego imienia Przedsiębiorcy, Gości ani Końcowych dostawców usług.
 14. Partner nie może wynagradzać Gości za wyświetlanie Materiałów promocyjnych umieszczonych na stronach internetowych Partnera i nie może obiecywać wynagrodzenia osobom trzecim za takie działania, chyba, że jest to wyraźnie zatwierdzone w formie pisemnej przez Przedsiębiorcę.
 15. Partner nie może prowadzić żadnych działań w celu zwiększenia prowizji bez zezwolenia.
 16. Jeżeli Przedsiębiorca podejrzewa Partnera o bezprawne działanie, Partner wyraża zgodę, aby Przedsiębiorca przekazał wszystkie swoje informacje kontaktowe odpowiednim organom państwowym.
 17. Partner zobowiązuje się do powstrzymania się od wyświetlania Materiałów promocyjnych na stronach internetowych Partnera, których tytuł zawiera zarejestrowany znak towarowy Przedsiębiorcy lub Końcowego dostawcy usług, chyba że uzyskał na to uprzednio pisemną zgodę Przedsiębiorcy.
 18. Partner zobowiązuje się podać wszystkie informacje o nim w prawdziwej i pełnej formie oraz informować Przedsiębiorcę o wszystkich faktach, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie zobowiązań Partnera w odniesieniu do Umowy i niniejszego Regulaminu, niezwłocznie po tym, jak staną się one mu znane, w szczególności Partner jest zobowiązany powiadomić Przedsiębiorcę, że zostało przeciw niemu wszczęte postępowanie karne bądź innego rodzaju postępowanie sądowe. Partner zobowiązuje się do podjęcia środków zapewniających mu dostęp do konta użytkownika, w przypadku utraty dostępu Partner jest odpowiedzialny za działania osoby, mającej kontrolę nad kontem.
 19. W przypadku istotnego naruszenia przez Partnera któregokolwiek z zobowiązań zawartych w dziale IV Regulaminu, o ile zapisy Regulaminu nie stanowią inaczej, Przedsiębiorca ma prawo odstąpienia od Umowy.
 20. W przypadku naruszenia przez Partnera któregokolwiek z zobowiązań zawartych w niniejszym artykule Regulaminu, Przedsiębiorca jest uprawniony do żądania kary umownej od Partnera, w kwocie 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy polskich złotych), w odniesieniu do każdego naruszenia bez uszczerbku dla prawa Przedsiębiorcy do ubiegania się od Partnera o odszkodowanie w pełnej wysokości. Zapisy o karze umownej nie ograniczają uprawnienia do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości. Kara umowna jest płatna w terminie dziesięciu (10) dni od daty, kiedy pisemne wezwanie Przedsiębiorcy zostanie dostarczone Partnerowi osobiście bądź za pośrednictwem konta użytkownika. Ponadto, jeśli Partner narusza któreś z zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu Regulaminu, jego roszczenia o wszelkie dotąd nierozliczone prowizje zarejestrowane na koncie użytkownika i uwzględnione w artykule V niniejszego Regulaminu, wygasają.

V. Powstanie uprawnienia do prowizji oraz jej wysokość

 1. Uprawnienie Partnera do prowizji powstaje, kiedy:
  1. Zostanie przeprowadzona Transakcja, dokładnie określona w ogólnych warunkach umowy o świadczenie usług oraz w konkretnym koncie użytkownika Partnera,
  2. Przeprowadzona została kontrola wprowadzonych informacji, w szczególności pod kątem duplikacji danych – jeśli stwierdzona zostanie identyczna akcja tego samego Leada, wynagrodzenie przyznane zostanie wyłącznie jednemu Partnerowi, który jako pierwszy przekierował danego Leada na stronę, na której wykonane zostało określone wyżej działanie oraz
  3. Ruch jest zaaprobowany przez odpowiedniego Końcowego dostawcę usług.
 2. O ile nie zaznaczono inaczej, Partner jest uprawniony do prowizji dopiero po otrzymaniu przez Przedsiębiorcę wynagrodzenia związanego z ruchem od Końcowych dostawców usług.
 3. Jeśli Lead zwraca towary lub usługi, nie dokonuje płatności bądź zostaje ona anulowana, uprawnienie Partnera do odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu prowizji wygasa.
 4. Rzeczywista kwota prowizji, która zostanie wypłacona na rzecz Partnera oraz rzeczywista ilość ruchu znajdują się na koncie użytkownika Partnera i są w stosunku do niego obowiązujące.
 5. Wypłaty prowizji są przeprowadzane w każdym miesiącu kalendarzowym, pod warunkiem że kwota do wypłaty przekracza 200 PLN. Jeśli kwota prowizji zgromadzonych na koncie użytkownika jest niższa, prowizja zostaje przeniesiona na następny okres rozliczeniowy.
 6. O łącznej kwocie do wypłaty Partner jest informowany poprzez konto użytkownika.
 7. Prowizja jest wypłacana przez Przedsiębiorcę:
  1. osobom prowadzącym działalność gospodarczą lub innym osobom uprawnionym do wystawiania faktur na podstawie dokumentów podatkowych - faktur przesyłanych drogą elektroniczną na e-mail Przedsiębiorcy: volsor.invoices@volsor.com. Wystawione faktury muszą być zgodne z wszystkimi wymogami dla danego dokumentu podatkowego i zawierać nazwę użytkownika, używaną przez Partnera oraz okres, w którym prowizja została osiągnięta. Suma prowizji musi zostać podana w kwocie zawierającej wszelkie opłaty, podatki oraz VAT. Okres płatności faktury musi wynosić co najmniej 30 dni od dnia doręczenia jej Przedsiębiorcy.
  2. osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej w oparciu o dokumenty potwierdzające określoną kwotę prowizji. Partner jest zobowiązany wysłać taki dokument drogą elektroniczną na adres e-mail Przedsiębiorcy: volsor.invoices@volsor.com. Termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni od dnia dostarczenia dokumentu Przedsiębiorcy.
 8. Partner jest uprawniony do wypłaty prowizji, (czyli do wysłania faktury lub dokumentu, zgodnie z poprzednim artykułem) w przypadku dostarczenia na konto użytkownika wniosku o wystawienie takiej faktury bądź dokumentu, wysyłanego zawsze na początku miesiąca, jeśli całkowita kwota prowizji uzyskanych w poprzednim miesiącu osiąga kwotę co najmniej 200 PLN. Jeśli Partner uzyskał wynagrodzenie niższe niż 200 PLN, wniosek o wydanie faktury lub dokumentu jest wysyłany zawsze w ostatnim kwartale roku kalendarzowego, jeżeli osiągnięta zostanie kwota co najmniej 200 PLN. Wniosek o wydanie dokumentu zawsze zawiera dokładną kwotę prowizji i okres, w którym została ona uzyskana. Prowizja jest zawsze wypłacana Partnerowi poprzez przelew bankowy na konto Partnera, podane na fakturze lub dokumencie dostarczonym do Przedsiębiorcy. Wszystkie faktury i dokumenty muszą być dostarczone do przedsiębiorcy do 15 dnia danego miesiąca. Faktury i dokumenty dostarczone po tym terminie zostaną rozliczone w kolejnym miesiącu.
 9. Prowizja zawiera wszystkie koszty poniesione przez Partnera związane z jego działalnością zgodną z Umową oraz niniejszym Regulaminem.
 10. Prowizja jest ważna przez 12 miesięcy od dnia, w którym została zaksięgowana na koncie użytkownika Partnera. Jeśli Partner nie wniesie o wypłatę prowizji w danym okresie, tytuł do niej wygasa.
 11. Przedsiębiorca rezerwuje sobie prawo do anulowania prowizji (tytuł do prowizji anulowanej wygasa) oraz do zażądania zwrotu prowizji już wypłaconej, jeśli Partner w sposób istotny narusza postanowienia Umowy bądź niniejszego Regulaminu, w szczególności jeśli sam bądź przez osoby trzecie wypełnia Materiały promocyjne fikcyjnymi danymi osób, bądź danymi osób, które nie są faktycznie zainteresowane usługami lub towarami Końcowego dostawcy usług bądź też danymi takich osób, które nie są w stanie wypełniać swoich zobowiązań, bez zgody innych osób (przepis ten nie ma wpływu na uprawnienie Przedsiębiorcy do żądania odszkodowania w pełnej wysokości), oraz jeśli Partner został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne związane z Przedsiębiorcą bądź jeśli Partner został skazany za przestępstwo związane z działaniami Partnera w związku z Programem Partnerskim Przedsiębiorcy..
 12. Przedsiębiorca rezerwuje sobie prawo do zawieszenia wypłaty prowizji Partnerowi, jeśli Przedsiębiorca podejrzewa Partnera o nielegalne działania, które ostatecznie prowadzą do wszczęcia postepowania karnego bądź administracyjnego w stosunku do Partnera, aż do ostatecznego zakończenia trwającego postepowania.
 13. Prowizja zostanie obliczona wyłącznie na podstawie ewidencji Przedsiębiorcy, ponieważ dane w statystykach mogą być z mocą wsteczną korygowane, na przykład z powodu błędu matematycznego itp. Inne pomiary i statystyki nie będą uznawane i nie będą miały zastosowania do kwestii regulowanych przez Umowę oraz niniejszy Regulamin.
 14. Jeśli Partner zamierza zakwestionować dowolną sumę prowizji, musi on powiadomić Przedsiębiorcę w formie pisemnego powiadomienia wysłanego na adres affiliate@volsor.com, w terminie pięciu (5) dni od powiadomienia o obliczonej sumie prowizji na koncie użytkownika. Jeśli Partner tego nie uczyni, traci prawo do domagania się za dany okres odmiennej kwoty prowizji.

VI. Zobowiązanie do zachowania poufności

 1. Jeśli nie wskazano inaczej w Umowie bądź niniejszym Regulaminie, Partner zobowiązany jest nie ujawniać ani nie udostępniać innym osobom, żadnych informacji lub materiałów, w jakiejkolwiek formie, zawierających jakiekolwiek dane odnoszące się do: (I) Przedsiębiorcy, Końcowych dostawców usług, Gości i Leadów, w szczególności sumy prowizji zgodnej z umową, tajemnicy przedsiębiorstw, informacji na temat ich działalności, struktury, wyników gospodarczych, know-how, partnerów biznesowych, danych osobowych, klientów, Transakcji, sytuacji finansowej i wyników księgowych, planów i zamiarów, decyzji strategicznych i statystyk dotyczących świadczonych usług lub informacji, dla których przepisy ustawowe zastrzegają specjalny poziom poufności (w szczególności tajemnicy służbowej, tajemnicy informacji, tajemnicy bankowej, tajemnicy służb specjalnych), (II) Umowy i niniejszego Regulaminu, w tym informacji na temat ich istnienia, treści i działań wynikających z ich zawarcia i (III) wszelkich informacji uzyskanych w związku z lub na podstawie Umowy i niniejszego Regulaminu, lub (IV) takimi informacjami, które są wyraźnie określone, jako poufne przez Przedsiębiorcę i Końcowych dostawców usług (dalej zwane "Informacjami poufnymi").
 2. Informacje poufne nie oznaczają takich informacji, które (I) są publicznie dostępne w momencie podpisywania umowy, (II) staną się publicznie dostępne po podpisaniu Umowy w inny sposób niż poprzez wykorzystanie ich w sposób niezgodny z Umową, lub (III) zostały one przekazane Partnerowi przez osobę trzecią, posiadającą uprawnienia do ich ujawniania bądź wykorzystywania.
 3. Partner oświadcza, że na dzień sporządzenia Umowy nie dostarczył informacji poufnych osobom trzecim.
 4. Partner potwierdza, że wszystkie informacje poufne są i zawsze pozostaną własnością Przedsiębiorcy, Końcowych dostawców usług, Gości i Potencjalnych klientów a Partner będzie wykorzystywać informacje poufne tylko do celów umowy, z wyłączeniem wszelkich innych celów w czasie trwania stosunku umownego.
 5. Partner zobowiązuje się nie ujawniać ani nie udostępniać informacji poufnych osobom trzecim, ani nie wykorzystywać informacji poufnych dla siebie, z wyjątkiem przypadków, gdy (I) uzyska uprzednią zgodę Przedsiębiorcy bądź Końcowych dostawców usług (II) jest to bezwzględnie wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub (III) zgoda na takie działanie została w sposób dokładny wyrażona w zapisach Umowy bądź w niniejszym Regulaminie, w wymaganym zakresie. Zobowiązania zawarte w punktach od 1 do 5 tego rozdziału Regulaminu stanowią łącznie zobowiązanie do zachowania poufności (w dalszej części dokumentu nazywane "Zobowiązaniem do zachowania poufności").
 6. Partner zobowiązuje się do zaangażowania każdej osoby, która ma lub będzie miała dostęp do informacji poufnych w związku z realizacją zadań związanych z pracą na rzecz Partnera, do przestrzegania obowiązku zachowania poufności w tym samym zakresie oraz w stosunku do tych treści, do których obowiązek tez został nałożony przez Regulamin na Partnera. Przed każdym ujawnieniem informacji poufnych stronie trzeciej, Partner jest zobowiązany powiadomić z wyprzedzeniem Przedsiębiorcę o takim ujawnieniu.
 7. W przypadku, gdy (I) Partner naruszy zobowiązania wynikające z niniejszej klauzuli Regulaminu lub (II) jakakolwiek deklaracja lub zobowiązanie Partnera zawarte w niniejszym Regulaminie okazały się być nieprawdziwe, niedokładne, niekompletne, niejasne, mylące lub wprowadzające w błąd, Przedsiębiorca ma prawo zwrócić się do Partnera o zapłatę kary umownej w wysokości 150 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy polskich złotych) dla każdego konkretnego naruszenia zobowiązań lub oświadczeń, żądanie to nie ma wpływu na prawo Przedsiębiorcy do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości. Negocjacje dotyczące wysokości kary umownej nie mają wpływu na prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości. Kara umowna jest płatna w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty pisemnego powiadomienia Przedsiębiorcy, dostarczonego do Partnera osobiście lub za pośrednictwem należącego do Partnera konta użytkownika.
 8. Jeśli Partner narusza obowiązki, określone w niniejszej klauzuli Regulaminu, uważa się, że Partner naruszył obowiązki w sposób istotny, w związku z czym Przedsiębiorca ma prawo odstąpienia od Umowy, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej. Obowiązki i prawa (w tym kary umowne) Partnera, wynikające z niniejszej klauzuli Regulaminu pozostają ważne także po wygaśnięciu umowy, jak również po odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze stron.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Przedsiębiorca jest uprawniony, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, do administrowania danymi osobowymi osób fizycznych, w zakresie: imienia, nazwiska, tytułu, adresu, PESEL, nr dowodu osobistego, narodowości, adresu e-mail, numeru telefonu, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą również swojego imienia i nazwiska, adresu prowadzenia działalności, Regonu, NIP, nr wpisu do ewidencji, a w przypadku osób prawnych nazwy, oficjalnego adresu, Regonu, NIP, podanych przez Partnera. Dane te są przekazywane zainteresowanej osobie wyłącznie w celu spełnienia warunkow Umowy, z wyjątkiem sytuacji określonych przez mające zastosowanie przepisy prawa.
 2. Przedsiębiorca jest uprawniony do zarządzania danymi operacyjnymi, osobowymi lub kontaktowymi przez cały czas trwania stosunku umownego pomiędzy Partnerem a Przedsiębiorcą, a także po zakończeniu tych stosunków pod warunkiem, że jest to konieczne do rozstrzygania sporów, rozliczania długów bądź odzyskiwania zaległych roszczeń lub w celu wypełnienia obowiązków podanych przez inne mające zastosowanie przepisy prawa. Jednocześnie Przedsiębiorca jest uprawniony do ujawnienia danych operacyjnych, osobowych I kontaktowych, którymi administruje, osobom trzecim, jeżeli jest to konieczne do należytego wykonania Umowy, naliczenia bądź odzyskania wierzytelności, rozwiązania sporu lub z przyczyn wynikających z innych, mających zastosowanie przepisów prawa.
 3. Partner zgadza się na administrowanie swoimi danymi osobowymi, operacyjnymi, lub kontaktowymi przez Przedsiębiorcę, w zakresie i na warunkach określonych w Umowie oraz niniejszym Regulaminie. Taką samą zgodę partner wydaje w imieniu wszelkich osób uprawnionych bądź wyznaczonych przez niego do realizacji postanowień Umowy po stronie Partnera. Partner zobowiązany jest do poinformowania osób wyznaczonych/upoważnionych o zakresie, w jakim ich dane osobowe/kontaktowe będą przetwarzane przez Przedsiębiorcę; jednocześnie Partner jest odpowiedzialny za to, aby przekazywane przez niego Przedsiębiorcy dane kontaktowe i osobowe tych osób były zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa. Ponadto Partner zgadza się na otrzymywanie od Przedsiębiorcy powiadomień biznesowych oraz na umieszczenie swojego imienia i nazwiska bądź nazwy firmy na stronach internetowych Przedsiębiorcy.
 4. Partner zobowiązuje się nie zbierać i nie przechowywać żadnych danych osobowych dotyczących Gości i Potencjalnych klientów.

VIII. Czas trwania umowy i jej wygaśnięcie

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Umowa wygasa bądź zostaje rozwiązana:
  1. za porozumieniem stron. Porozumienie takie jest zawierane w formie elektronicznej w ramach konta użytkownika Partnera poprzez wysłanie wniosku o zakończenie umowy przez Partnera bądź przez Przedsiębiorcę oraz przez wyrażenie elektronicznej akceptacji dla rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron. W momencie dostarczenia akceptacji (w postaci zawiadomienia na konto użytkownika Partnera), Umowa wygasa.
  2. za wypowiedzeniem. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron umowy przez wysłanie wypowiedzenia. Wypowiedzenia (również bez uzasadnienia) można dokonać drogą elektroniczną poprzez konto użytkownika należącego do Partnera. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po wysłaniu powiadomienia o wypowiedzeniu.
  3. przez odstąpienie od umowy. Partner ma prawo do odstąpienia od Umowy w formie elektronicznej, poprzez swoje konto użytkownika, jeśli Przedsiębiorca od ponad 60 dni zwleka z wypłatą należnej prowizji. Przedsiębiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy w formie elektronicznej, poprzez konto użytkownika Partnera, głównie w przypadkach wymienionych powyżej, a także wtedy, gdy zawartość stron internetowych Partnera jest sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem , gdy Przedsiębiorca otrzyma informację, że Partner działa w celu uzyskania nieupoważnionej wyższej prowizji lub gdy Przedsiębiorca podejrzewa Partnera, że naruszył jakikolwiek z obowiązków, określonych postanowieniami Umowy bądź niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku jakiegokolwiek powodu do odstąpienia od Umowy występującego po stronie Przedsiębiorcy, tytuł Partnera do zapłaty za nierozliczoną prowizję na jego koncie użytkownika wygasa.
 4. W związku z wygaśnięciem bądź rozwiązaniem Umowy, żadne roszczenia odszkodowawcze ani zobowiązania, które ze względu na swój charakter obowiązują pomimo zakończenia obowiązywania umowy, nie wygasają.
 5. Partner zobowiązuje się do usunięcia ze swoich stron internetowych wszystkich materiałów promocyjnych w ciągu dwóch (2) dni od rozwiązania lub odstąpienia od umowy. Jeśli Partner narusza swoje zobowiązania wynikające z poprzedniego zdania niniejszego ustępu, Przedsiębiorca jest uprawniony do żądania kary umownej od Partnera w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy polskich złotych) za każdy rozpoczęty tydzień trwania wymienionego obowiązku, aż do czasu jego całkowitego spełnienia, co nie ma wpływu na prawo Przedsiębiorcy do ubiegania się o odszkodowanie w pełnej wysokości. Postanowienia umowy dotyczące kar umownych nie wpływają na prawo do odszkodowania w pełnej wysokości. Kara umowna jest płatna w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia doręczenia zawiadomienia Przedsiębiorcy w tym zakresie Partnerowi, za pośrednictwem konta użytkownika. Ponadto, jeśli Partner narusza swój obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, tytuł Partnera do dotychczas nierozliczonych prowizji, zapisanych na jego koncie użytkownika, wygasa.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Prawo obowiązujące. Umowa i niniejszy Regulamin, jak i stosunki prawne z nich wynikające, podlegają wyłącznie prawom i systemowi prawnemu Republiki Czeskiej.
 2. Spory wynikające z Umowy. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstałe w związku z nią (głównie spory wynikające z Umowy lub spory związane z jej przekroczeniem, odwołaniem lub unieważnieniem) podlegają ostatecznemu rozstrzygnięciu przez Sąd Arbitrażowy przy Czeskiej Izbie Gospodarczej i Czeskiej Izbie Rolnej, zgodnie z obowiązującą procedurą, przez jednego arbitra nominowanego przez prezesa Sądu Arbitrażowego.
 3. Zmiana Regulaminu. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić o fakcie zaistnienia takiej zmiany Regulaminu i opublikować jego nowe brzmienie na swojej stronie internetowej www.volsor.com. Zmiany wchodzą w życie najwcześniej trzeciego dnia od ich publikacji na stronie internetowej Przedsiębiorcy. Dla poszczególnych Partnerów stają się one obowiązującymi w momencie ich zalogowania się do konta użytkownika.
 4. Rozdzielność. Jeśli jakiś zapis niniejszego Regulaminu bądź umowy staje się nieważny, nieadekwatny bądź niemożliwy do wyegzekwowania, pozostałe zapisy pozostają ważnymi i mającymi zastosowanie. W przypadku takim strony Umowy angażują się w proces zastąpienia zapisu, który stracił ważność i moc obowiązującą innym, o takim samym znaczeniu i efekcie ekonomicznym bądź o brzemieniu i działaniu jak najbardziej zbliżonym do brzemienia oryginalnego zapisu oraz odzwierciedlającym intencje stron Umowy w momencie jej zawierania.
 5. Wygaśnięcie praw. Prawa wynikające z Umowy lub jej naruszenia wygasają po upływie sześciu (6) lat od dnia, kiedy prawo mogło być stosowane po raz pierwszy.
 6. Wyłączenie niektórych przepisów. Strony Umowy zgadzają się na wyłączenie obowiązywania, w stosunku do Umowy, zasady contra proferentem.
 7. Wyłączenie umów adhezyjnych. Strony Umowy wyraźnie potwierdzają, że podstawowe zasady i warunki Umowy są wynikiem negocjacji z kontrahentem, a każda ze stron miała możliwość wpływania na treść umowy.
 8. Kontrakt aleatoryjny. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, strony Umowy zgodnie stwierdzają, że uważają umowę za kontrakt aleatoryjny i w związku z tym na zobowiązania wynikające z postanowień niniejszej umowy nie mają wpływu przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące zmiany okoliczności i laesio enormis.
 9. Obowiązek naprawienie szkody niematerialnej.. Jeżeli wystąpi obowiązek zapłaty odszkodowania, sprawca zapłaci również za szkody niematerialne.
 10. Zakaz cesji. Prawa wynikające z umowy nie mogą być przekazywane bez uprzedniej zgody drugiej strony Umowy.
 11. Ważność i obowiązywanie. Regulamin wchodzi w życie i jest obowiązujący od 15 września 2014.


Praga, 15 września 2014

VOLSOR s.r.o.