Zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Obchodní společnost VOLSOR s.r.o., IČO: 013 85 011, sídlem Praha, Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201387 (dále též jen "VOLSOR") je společností zabývající se internetovým marketingem. VOLSOR je provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www.volsor.com (dále též jen "internetové stránky"). VOLSOR nenabízí prostřednictvím internetových stránek žádné vlastní finanční služby.

Internetové stránky obsahují nabídky finančních služeb třetích osob (dále též jen "Poskytovatel" nebo "Poskytovatelé"). Poskytovatelé jsou konkrétní obchodní společnosti poskytující krátkodobé půjčky, zápůjčky, úvěry nebo jiné obdobné finanční služby (dále též jen "finanční služby").

Informace o zpracování osobních údajů

VOLSOR shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje včetně rodného čísla (dále též jen "osobní údaje") zájemce o poskytnutí finančních služeb (dále též jen "zájemce"), a to ve smyslu zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "zákon o ochraně osobních údajů").

VOLSOR shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje zájemce výhradně s jeho souhlasem. Zpracování osobních údajů je nezbytné zejména pro účely vypracování a zaslání nabídky finančních služeb zájemci ze strany Poskytovatele, jakož i pro účely jednoznačné identifikace zájemce z důvodů jeho ochrany. Poskytnutí osobních údajů zájemcem je však dobrovolné.

Za subjekt údajů je považován zájemce.

VOLSOR nakládá s osobními údaji obezřetně, přijal potřebná technická a organizační opatření, aby byla zajištěna jejich maximální ochrana a byly chráněny zájmy zájemce. VOLSOR je oprávněn shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze níže stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zájemce souhlasí s tím, aby:
  1. VOLSOR shromažďoval, zpracovával a uchovával zájemcem poskytnuté osobní údaje za účelem provozování marketingové činnosti;
  2. VOLSOR předával zájemcem poskytnuté osobní údaje k dalšímu shromažďování, zpracování a uchovávání Poskytovatelům jakožto správcům osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů za účelem vypracování, potvrzení či předání nabídky na uzavření smlouvy o poskytnutí finančních služeb mezi zájemcem a Poskytovatelem, a to prostřednictvím elektronických prostředků (např. emailu nebo sms);
  3. VOLSOR nebo Poskytovatelé kontaktovali zájemce v souvislosti se zasíláním informačních obchodních sdělení o dalších jimi nabízených službách a produktech (dále též jen "marketingové oslovování"), a to prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona číslo 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "zákon o některých službách informační společnosti") nebo v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence;
  4. VOLSOR předával zájemcem poskytnuté osobní údaje k dalšímu shromažďování, zpracování a uchování dalším správcům osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů za účelem marketingového oslovování zájemce, a to prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti nebo v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence.

Osobní údaje

VOLSOR shromažďuje, zpracovává a uchovává níže uvedené osobní údaje poskytnuté zájemcem. Jedná se o osobní údaje zájemce, které umožňují kontaktování zájemce:

VOLSOR dále shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté zájemcem, které umožňují zejména vypracování nabídky na uzavření smluvního vztahu o poskytnutí finančních služeb mezi zájemcem a Poskytovatelem a určení bonity zájemce:

VOLSOR shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Zpřístupnění osobních údajů

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny zpracovatelům osobních údajů, tedy osobám, s nimiž má VOLSOR uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 zákona o ochraně osobních údajů.

Doba trvání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů zájemce uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Poučení o právech zájemce

Zájemce je oprávněn v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně osobních údajů požádat VOLSOR o informaci týkající se zpracování osobních údajů zájemce.

Obsahem informace o zpracování osobních údajů bude vždy sdělení o:

VOLSOR je povinen poskytnout zájemci informaci bez zbytečného odkladu. VOLSOR má právo požadovat za poskytnutí takové informace přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Pokud zájemce zjistí nebo se domnívá, že VOLSOR nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, je oprávněn požadovat:

VOLSOR nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav, je-li žádost zájemce shledána oprávněnou.

Zájemce je rovněž oprávněn obracet se v souvislosti se svým právem přístupu k informacím a k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, jakož i v souvislosti s dalšími právy stanovenými zákonem o ochraně osobních údajů přímo na Poskytovatele nebo jiné správce osobních údajů, jimiž je zpracování osobních údajů prováděno.

Aktualizovaný seznam Poskytovatelů, dalších správců a zpracovatelů osobních údajů, kterým jsou zpřístupněny nebo předávány osobní údaje, je veden na internetové adrese www.volsor.com/ourpartners.

Zájemce má právo kdykoliv obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odvolání souhlasu

Zájemce může kdykoliv odvolat souhlas udělený za účelem marketingového oslovování zájemce prostřednictvím elektronických prostředků. Odvolání může zájemce provést písemným oznámením doručeným správci (VOLSOR, Poskytovatel nebo jiný správce), jehož se odvolání týká.

Prohlášení zájemce

Zájemce prohlašuje, že byl ve smyslu ustanovení § 11 zákona o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování svých osobních údajů a o svých právech a povinnostech, rovněž jako o právech a povinnostech společnosti VOLSOR.